Thêm cột danh sách sản phẩm đã mua vào WooCoomerce Orders

thêm cột danh sách sản phẩm đã mua vào woo

Vừa rồi mình có hỗ trợ 1 khách hàng thêm chức năng thêm cột danh sách sản phẩm đã mua vào WooCoomerce như hình bên trên bạn thấy, việc này giúp bạn dễ dàng xem được sản phẩm mà khách đã mua mà không cần phải click vào xem chi tiết đơn hàng, nó giúp ích rất nhiều cho bạn đấy.

// Thêm cột danh sách đã mua sản phẩm vào trang quản lý đơn hàng WooCommerce
add_filter('manage_edit-shop_order_columns', 'vutruso_add_purchased_products_column');
function vutruso_add_purchased_products_column($columns){
  $columns['purchased_products'] = __('Purchased Products');
  return $columns;
}

add_action('manage_shop_order_posts_custom_column', 'vutruso_display_purchased_products_column', 10, 2);
function vutruso_display_purchased_products_column($column, $post_id){
  if($column === 'purchased_products'){
    $order = wc_get_order($post_id);
    $order_items = $order->get_items();
    $product_list = array();
    
    foreach($order_items as $order_item){
      $product_list[] = $order_item->get_name();
    }
    
    $product_list = array_unique($product_list);
    $product_list_html = implode(', ', $product_list);
    
    echo $product_list_html;
  }
}

Nếu bạn cần plugin thì cũng có 1 tác giả đã viết plugin https://wordpress.org/plugins/purchased-items-column-woocommerce/

Bạn có thể thêm code hoặc sử dụng plugin đều được.

Xin cảm ơn.