Thêm phần lọc bài viết theo tác giả trong phần wp-admin

Web bạn có 1 website với hàng chục hoặc vài chục tác giả thì việc thêm bộ lọc bài viết theo tác giả là vô cùng cần thiết, trong bài viết này mình chia sẽ 1 code ngắn giúp bạn có thể filter bài viết theo tên tác giả trong phần quản trị WordPress nhanh chóng.

Thêm phần lọc bài viết theo tác giả trong phần wp-admin

Để thêm thêm phần lọc bài viết theo tác giả trong phần wp-admin bạn chỉ cần thêm đoạn code phía dưới vào file functions.php và lưu lại là xong.

function upcode_add_author_filter() {
  global $typenow;
  if ($typenow == 'post') {
    wp_dropdown_users(array(
      'show_option_all' => __('Show all authors'),
      'name' => 'author',
      'selected' => isset($_GET['author']) ? $_GET['author'] : '',
      'include_selected' => true
    ));
  }
}
add_action('restrict_manage_posts', 'upcode_add_author_filter');

Đây là kết quả sau khi bạn thêm chức năng lọc bài viết theo tên tác giả.

lọc theo tác giả wordpress

Chúc bạn thành công.